Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A szolgáltató adatai:

Név: Qualy-Dent Fogászati Szolgáltató Kft.
székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 3.
Adószám: 24715090-1-41
Cégjegyzékszám: 01-09-178662

Az Általános Szerződési Feltételek célja a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer, valamint a szolgáltató és a megrendelő (a szolgáltatást igénybe vevő beteg) közötti jogviszony szabályozása. Meghatározza az elszámolás, a fizetés feltételeit, továbbá az egyéb általános szerződési feltételeket.
A megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást, annak részletes tartalmát jelen ÁSZF, továbbá annak elválaszthatatlan mellékletét képező Beleegyező nyilatkozatok, Anamnézis lap és Kezelőlap (a továbbiakban együttesen: szerződés) határozza meg.
A megrendelő – a szerződéstől eltérő – egyéb utasításai csak akkor irányadóak és kötelezőek a szolgáltatóra, ha azt írásban visszaigazolta.
2. A szerződés tárgya
A megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel, ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátást vesz igénybe a szolgáltatótól.
3. A Szerződés időtartama
A szerződés azon a napon jön létre, amikor a megrendelő – az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően – az Anamnézis lapot aláírja, vagy az egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi. Az Anamnézis lap aláírása a nyilvános árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.
Amennyiben a szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a szerződés feltételei szerint kerül sor.
4. A szolgáltatás díja
A szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a megrendelőt a honlapján és a rendelőben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja.
Az első konzultáció alkalmával a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. Ha megrendelő rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát, amennyiben a felvétel minősége megfelelő.
Az első konzultáció és a Kezelési terv készítése díjmentes.
A szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a szerződésben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.
Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.
Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő.
A szerződés alapján megállapított árajánlat szerinti díj – és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül az szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok miatt is.
A megrendelő az egyes kezelés befejezésekor a Kezelőlapon megtekinti a szolgáltató teljesítését, aki ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a megrendelő a szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.
A kezelések során a megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását, illetve a kezelés megszüntetését. Ebben az esetben a megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.
A szolgáltató fenntartja magának az a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítson, ha a megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn a szolgáltatóval szemben.
A megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon). Amennyiben a Megrendelő lemondási kötelezettségét késedelmesen, vagy nem teljesíti, úgy köteles lemondási díjat fizetni a szolgáltatónak, amelynek összege:5.000.-Ft/alkalom.
5. Fizetési feltételek
A szolgáltató által kiállított számlák a megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó határidőt és annak módját is meghatározzák. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.
Amennyiben a kezelést a megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni. A szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést.
6. Garancia
A garancia érvényesítésének feltétele a megfelelő szájhigiénia, valamint az évenként elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását a szolgáltató végzi.

A garancia érvényesítéséhez a kezelés befejezése után a megrendelőnek
– legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vennie minden évben
– illetve kötelezően meg kell jelennie az előírt kontrollvizsgálatokon
– követnie kell az ajánlott, előírt gondozási programot és szájhigiéniai utasításokat
– jó szájhigiéniával és megfelelően tisztán tartott fogpótlással kell rendelkeznie
– a fogpótlást rendeltetésszerűen kell használnia, kizárólag fiziológiás rágóerőnek szabad azt kitenni, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.
– a fogművet nem szabad kitennie külső eredetű fizikai behatásnak
– a szolgáltató által kiállított minden számláját ki kell egyenlítenie.
A garancia időtartama:

– Fix pótlásoknál (korona, híd): fémkerámia 1 év, préskerámia 1 év, cirkónium 1 év.
– Kivehető pótlásoknál: részleges fogsor 1 év, teljes fogsor 1 év.
– Implantáció esetén (az implantátum szerkezeti elemire): 2 év.
– Fogtömésnél: 6 hónap.

A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a megrendelő szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia, és a dohányzás által okozott előre nem látható következményekre.

A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:

– A megrendelő nem vesz részt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.
– Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás miatti kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, dohányzás, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.
– A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a szájhigiénia elhanyagolt.
– A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.
– Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák.
– A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.
– A rágóapparátus megbetegedése szisztémás- fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.
– Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.
– Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:

– A megrendelő rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.
– A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.
– A fog a korábbi kezelések (tömés, korona preparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.
– A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődmények és annak következményei (a fog eltávolítása szükséges).
– Gyökérkezelt fogak kezelése
– Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások.
7. A szolgáltató felelőssége
A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez vagy a megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
A szolgáltató köteles az általa a megrendelőnek okozott kárt a Ptk, szerint megtéríteni.
8. Reklamáció
A megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a szolgáltatóval, az alábbi címen: 1053 Budapest, Ferenciek tere 3. Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, vagy a Rendelőt a +36 01 317-8618-as telefonszámon.
A megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. A szolgáltató a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alapos, a szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.
Ha a szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a szolgáltató reklamációt nem fogad el.
9. Adatszolgáltatás, tájékoztatás, adatvédelem
A szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a fogászati ellátás nyújtásához használja fel, harmadik félnek semmilyen esetben nem adja ki. Mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi szabályok az irányadóak.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
A megrendelő hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a szolgáltató – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a Kezelési terv módosítására.
10. Nyilvánosság

A szolgáltató a mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételeit és a Betegtájékoztatót a rendelőben kifüggeszti, valamint holnapján hozzáférhetővé teszi és kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja.

11. Módosítás

A szolgáltató és a megrendelő közötti szerződéstől a felek kölcsönös megegyezéssel, egybehangzó nyilatkozattal a jogszabályok keretein belül az egyes szerződésekben eltérhetnek.

A szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani. A módosításról, a módosítás hatálybalépéséről a szolgáltató kifüggesztéssel, továbbá a honlapon történő közzététellel értesíti a megrendelőket. Amennyiben a megrendelők az ÁSZF megváltozott tartalma mellett nem kívánják fenntartani a szerződéses kapcsolatot, úgy élhetnek felmondási jogukkal. A már felvett, de még nem teljesített megbízásokra ebben az esetben a korábbi ÁSZF alkalmazandó.
12. ÁSZF hatálya
Időbeli hatálya az ÁSZF aláírása után, egyebekben a kifüggesztését és honlapon történő közzétételét követően kezdődik és határozatlan ideig tart.

Tárgyi hatálya a szolgáltató engedélyeiben meghatározott működési területre, továbbá a szolgáltató és a megrendelők között létrejött szerződésekre, és az azok alapján a megrendelő által adott megbízásokra terjed ki.

Személyi hatálya a szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló megrendelőre terjed ki.
13. Jogviták rendezése
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. A megrendelő a szolgáltató által nyújtott ellátással, szolgáltatással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő panaszait, kifogásait 15 napos határidőn belül írásban jelezheti a szolgáltató felé. A szolgáltató az ügyet kivizsgálja, majd írásbeli indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldi a megrendelőnek.
Amennyiben a fenti eljárás nem vezet eredményre, úgy a jogvita rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskör hiányában a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

14. Nyilatkozatok
A szolgáltató nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.
A szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a szerződés szerint vállalt szolgáltatást. Az előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai – és egyéb anyagokat illetve humán erőforrást.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződéshez mellékelt, általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a szolgáltatót tájékoztatni köteles.
A megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet.
A szolgáltató nyilatkozik, hogy a belföldi cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság, képviseletében eljáró személy önálló aláírásra jogosult.
A szolgáltatási szerződést igénylő személy tudomásul veszi, hogy amennyiben a beteg cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy nevében törvényes képviselője jár el, akire a szerződés rendelkezései irányadóak.